Voor de projecten waarvoor subsidie wordt verleend wordt een zogenaamde Grant Agreement opgesteld tussen de Europese Commissie en de subsidieontvangers. (Zie ook aanvraagproces). De Grant Agreement is een contract tussen de Europese Commissie en de subsidieontvangers. In de Grant Agreement staan alle financiële en juridische voorwaarden beschreven waaraan voldaan moet worden om de subsidie te realiseren.

De Grant Agreement is dus een zeer belangrijk document. Het is echter ook een omvangrijk en ingewikkeld document. Het is daarom noodzakelijk om bewust tijd te reserveren om dit document te bestuderen, of hierover advies in te winnen.

Mogelijk moet voor het project ook nog een Consortium Agreement afgesloten worden tussen de partners in het project.
 

Typen Grant Agreement

Voor de verschillende soorten projecten binnen Horizon2020 zijn verschillende versies van de Grant Agreements ontwikkeld. Alle verschillende versies zijn echter grotendeels gebaseerd op de General Grant Agreement. (Met uitzondering van de Marie-Sklodowska-Curie (MSC) acties, die een eigen Grant Agreement hebben.) Indien relevant is voor ieder type project een zogenaamde Mono-benificiary en een Multi-benificiary versie gemaakt, dus voor projecten met één subsidieontvanger en voor projecten met meerdere subsidieontvangers in een samenwerkingsverband.
 

De structuur van de Grant Agreement

Alhoewel de inhoud per Grant agreement kan verschillen tussen de typen projecten, is de structuur van de Grant Agreement in alle gevallen hetzelfde:

Terms and conditions (de feitelijke overeenkomst)

Annex 1           Description of the action

Annex 2           Estimated budget for the action

Annex 3           Accession Form

Annex 4           Model Financial Statements

Annex 5           Model for the certificate on the financial statements

Annex 6           Model for the certificate on the methodology

In onderstaande paragrafen zal de inhoud per onderdeel kort toegelicht worden. Het is niet mogelijk om hieronder een volledig overzicht te geven van de inhoud en betekenis van ieder onderdeel van de Grant Agreement. Neem bij vragen gerust contact met ons op.
 

Onderdelen Grant Agreement

De Grant Agreement begint met een opsomming van de deelnemende partijen in de overeenkomst. Vervolgens met een weergave van de volgende onderdelen:
 

Terms and Conditions

Het onderdeel Terms and Conditions, of zoals in FP7 bekend als de Core Grant Agreement, is het feitelijke contract tussen de Europese Commissie en de subsidieontvanger(s). De overige onderdelen zijn bijlagen. In het onderdeel Terms and Conditions staan de volgende zaken beschreven:

 • Hoofdstuk 1: Algemene gegevens;
 • Hoofdstuk 2: Het project, Begin- en Einddatum, Budget en maximale bijdrage EU;
 • Hoofdstuk 3: Type subsidie, berekeningswijze kosten en subsidie, Subsidiabele en niet-subsidiabele kosten;
 • Hoofdstuk 4: Rechten en plichten van de deelnemende partijen
  • Sectie 1: Rechten en plichten van de deelnemende partijen ten aanzien van de implementatie van het project;
  • Sectie 2: Rechten en plichten ten aanzien van de vastlegging van het project door de deelnemende partijen;
  • Sectie 3: Rechten en plichten ten aanzien van (achtergrond)kennis en kennisverspreiding;
  • Sectie 4: Overige rechten en plichten.
  • Hoofdstuk 5: Onderlinge verantwoordelijkheden deelnemende partijen
  • Hoofdstuk 6: Afwijzen kosten, aftrek subsidie, strafkorting, schade, terugvordering, uitstel, beëindiging, Force Majeure
   • Sectie 1: Afwijzen kosten, aftrek subsidie, strafkorting, terugvordering
   • Sectie 2: Aansprakelijkheid voor schade
   • Sectie 3: Uitstel en beëindiging
   • Sectie4: Force Majeure
   • Hoofdstuk 7: Slotbepalingen

 

Annex 1         Description of the action

Dit is het projectvoorstel zoals ingediend en goedgekeurd door de Europese Commissie. Eventuele wijzigingen tussen het ingediende voorstel en deze annex dienen besproken te zijn tussen de Europese Commissie en de subsidieontvangers.
 

Annex 2         Estimated budget for the action

Dit is een gecomprimeerd overzicht van de subsidiabele kosten per partner. Dit overzicht geeft de bovengrens van de subsidiabele kosten en subsidie.
 

Annex 3         Accession Form

Dit formulier is benodigd tijdens de contractonderhandelingen met de Europese Commissie, voorafgaand aan de start van het project. Uitsluitend de coördinator en de Europese Commissie tekenen de Grant Agreement. De eventuele overige partners treden toe tot de grant agreement via ondertekening van deze Accession Form.
 

Annex 4         Model Financial Statements

Deze annex is een weergave van het model op basis waarvan de financiële rapportage ingediend moet worden. Het is echter het financiële systeem in de participant portal waarbinnen gerapporteerd moet worden. Rapporteren gebeurt binnen Horizon2020 geheel papierloos.
 

Annex 5         Model for the certificate on the financial statements

Deze annex geeft waardevolle informatie over de wijze waarop de accountant haar controle op moet zetten en uit moet voeren. Indien het projectdossier volgens de hier vermelde richtlijnen wordt opgesteld, wordt het financiële risico van uw project kleiner. Zie ook  Accountantscontrole in het menuonderdeel projectmanagement.
 

Annex 6         Model for the certificate on the methodology

Deze Annex geeft de richtlijnen voor het aanvragen van een certificate on the methodology voor uw organisatie. Indien een dergelijk certificaat is verkregen, zijn individuele accountantsverklaringen per project binnen Horizon2020 niet meer nodig. De procedure voor het verkrijgen van dit certificaat is zeer intensief. Deze methode is daarom alleen geschikt voor grote organisaties met veel Horizon2020 projecten.

h2020-mga-gga-multi_en