Voor deelname aan Horizon 2020 dient u allereerst uw organisatie te registreren bij de Europese Commissie via de Participant Portal. Vervolgens  dient u voor het aanvragen van een subsidie een openstaande call te selecteren die aansluit bij uw project. Veel calls staan alleen open voor een internationaal samenwerkingsverband: minimaal drie partijen uit drie verschillende landen. Reserveer voldoende tijd voor het vormen van een consortium, of probeer bij een bestaand consortium aan te sluiten. Voor informatie over het zoeken van partners, zie hier. Openstaande calls vindt u hier.


Proces

Nadat u een geschikte call for proposals en een eventueel consortium hebt gevonden, dienen een projectvoorstel en een projectbudget opgesteld te worden. De actuele sjablonen voor de onderdelen van de aanvraag zijn beschikbaar via de participant portal. De aanvraag bestaat uit twee onderdelen:
> Onderdeel A: De administratieve formulieren en de projectbegroting
> Onderdeel B: Het projectvoorstel

De projectcoördinator van het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor het indienen van de subsidieaanvraag. Aanvragen kunnen uitsluitend digitaal ingediend worden via de Participant Portal.
Voor een uitgebreide toelichting op de te volgen stappen voor indiening van een aanvraag, zie het onderdeel aanvraagproces.

Het projectvoorstel en het projectbudget worden bij goedkeuring van het project onderdeel van de meerjarige subsidieovereenkomst (Grant Agreement). De ruimte om wijzigingen door te voeren na goedkeuring van het ingediende voorstel is beperkt. Het is dus van belang dat alles wat in de aanvraag wordt weergegeven ook juist is. Dit voorkomt een hoop “gedoe” tijdens de uitvoering van het project.

Beoordeling aanvraag

Voor de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag gelden de volgende criteria:
1) Excellentie
2) Impact
3) Implementatie

Iedere aanvraag wordt door meerdere experts op deze criteria beoordeeld. Voor ieder criterium geldt een grenswaarde (op een schaal van 5) welke minimaal gehaald moet worden in de gemiddelde beoordeling. Daarnaast geldt een overall minimum score welke gehaald moet worden. De grenswaardes kunnen per call of type project verschillen. Indien de grenswaarde van een individueel criterium, of het minimum overall niet wordt gehaald, wordt de aanvraag afgewezen. De aanvragen die de minimale grenswaardes bereikt hebben worden in volgorde van score op een lijst geplaatst. De projecten met de hoogste scores worden voorgedragen voor subsidiering, totdat het budget voor de call uitgeput is.

Voor het projectbudget geldt dat niet alle kosten subsidiabel zijn. Bij het opstellen van het budget dient u hier rekening mee te houden. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn:

> loonkosten;
> materialen en hulpmiddelen;
> apparatuur en investeringen (afschrijvingskosten);
> reis- en verblijfskosten;
> kosten van uitbestede werkzaamheden;
> indirecte kosten (overhead).

Aan al deze kostensoorten (in het bijzonder loonkosten) zijnspecifieke voorwaardenverbonden.

Het subsidiepercentage is 70% of 100% van de toegestane kosten. Het type organisatie en het type project bepaalt het percentage dat voor uw project van toepassing is.
> Handleiding subsidiabele kosten
> Format begroting voor aanvraag

Voor een begrotingsformat waarin u tot 30 partners een begroting voor een onderzoeksproject (Research and Innovation Action of Innovation Action) kunt opstellen, kunt u contact met ons opnemen.

Voor een uitgebreide toelichting op de formele voorwaarden voor deelname vindt u hier: Formele voorwaarden voor deelname.

Voor een verdere toelichting op de subsidiabele kostensoorten, zie Financiele spelregels.