De hoogte van een subsidie binnen Horizon 2020 is afhankelijk van diverse factoren, zoals het type organisatie dat de subsidie ontvangt, de administratieve inrichting van de organisatie, het type project en de specifieke call waarbinnen de subsidieaanvraag is ingediend.

De basis voor de financiële rekenregels van toepassing op het project is enerzijds de call for proposals, anderzijds de Grant Agreement.

In de call for proposals is bepaald welk type project een aanvraag in kan dienen. Het type project bepaalt welke maximale subsidiepercentages van toepassing zijn. Bijvoorbeeld 100% van de subsidiabele kosten voor een aanvraag voor een ERC grant en 70% van de subsidiabele kosten voor een ondernemer in een Innovation Action. Dit zegt echter nog niets over de uiteindelijke hoogte van de subsidie, zolang niet bepaald is welke kosten subsidiabel zijn!

De voorwaarden voor het berekenen van de subsidiabele kosten zijn vastgelegd in de Grant Agreement. De Grant Agreement  is het contract tussen de deelnemers van het project en de Europese Commissie, met betrekking tot het uit te voeren project en de toegekende subsidie.  Zie voor meer informatie over de structuur en inhoud van dit document het onderdeel grant agreement onder het menu Projectmanagement. Een model van de Grant agreement vindt u hier.

 
Subsidiabele kosten
De beoordeling of kosten subsidiabel zijn, dient langs twee “criteria” te gebeuren:
1)  Vallen de kosten binnen een toegestane kostensoort;
2) Voldoen de kosten aan de algemene richtlijnen.

 
Ad 1. Kostensoorten
De toegestane kostensoorten zijn grosso modo:
>   Loonkosten;
>   Materialen en hulpmiddelen;
>   Apparatuur en investeringen (afschrijvingskosten);
>   Reis- en verblijfskosten;
>   Kosten van uitbestede werkzaamheden;
>   Indirecte kosten (overhead).

Per call for proposals of type project kunnen kostensoorten uitgesloten zijn of specifieke voorwaarden gelden.

Een nadere beschrijving op de subsidiabele kostensoorten vindt u in de Beschrijvingen kostensoorten Horizon2020 per kostensoort

 
Ad 2. Algemene richtlijnen kosten
Als algemene richtlijnen voor subsidiabele (directe)projectkosten gelden dat de kosten;
>     werkelijk zijn gemaakt en betaald (real costs);
>     zijn gemaakt en betaald binnen de projectperiode, zoals vastgelegd in de Grant Agreement;
>     voorzien zijn in  het vooraf opgestelde budget  (zoals weergegeven in  de Grant agreement);
>     noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het project;
>     herleidbaar zijn in de administratie;
>     zijn geadministreerd in overeenstemming met de lokale (accounting) wet en regelgeving;
>     conform de gebruikelijke principes van de aanvrager verwerkt zijn (usual accounting principles);
>     redelijk zijn.

 
Niet subsidiabele kosten
Artikel 6.5 van de Grant Agreement behandelt de kosten die niet toegestaan zijn. Dit betreft de kosten voor
> Voorzieningen;
> Rente;
>Wisselkoersverliezen;
> Bankkosten;
> Verrekenbare BTW
> Buitensporige kosten
> Kosten gemaakt buiten de projectperiode.

Houd er bij de aanvraag reeds rekening mee dat deze kosten niet worden opgevoerd. Deze zullen geschrapt worden uit uw budget en kunnen effect hebben op de hoogte van de toegekende subsidie.

 
Onze dienstverlening
Wij hebben ruime ervaring met het aanvragen en beoordelen van subsidies, het opstellen van projectbegrotingen die voldoen aan de financiële vereisten en het inrichten van een efficiënte projectadministratie.

Bent u van plan een aanvraag in te dienen dan kunnen wij uw projectbudget opstellen. Ook kunnen wij toetsen of uw huidige projectbudget voldoet aan de financiële vereisten. Het inrichten en/of uitvoeren van uw gehele projectadministratie behoort ook tot de mogelijkheden. Wij kunnen als interim projectcontroller ter plaatse uw activiteiten uitvoeren of  uw projectadministratie uitvoeren in ons eigen administratiekantoor.

Heeft u vragen over onze dienstverlening of behoefte aan ondersteuning en advies neem dan contact met ons op.