Voor het programma Horizon 2020 zijn een aantal spelregels afgesproken die van toepassing zijn op iedere subsidieaanvraag binnen alle call for proposals en op iedere deelnemer binnen het programma. Daarnaast is er een vaste terminologie die door het gehele programma wordt gebruikt.  In veel gevallen worden echter aanvullende of beperkende voorwaarden gesteld. Deze worden dan in de specifieke call for proposals benoemd. Naast onderstaande informatie dient daarom altijd de call for proposals geraadpleegd te worden.

 

Call for proposals

Het programma Horizon2020 is enerzijds opgeknipt in budgetten per jaar, anderzijds in budgetten per onderwerp of type project (Zie de beschrijving onder Wat is Horizon2020?). Voor het budget binnen een bepaald jaar enerzijds en thema of type project anderzijds wordt een zogenaamde call for proposals uitgeschreven. Deze call for proposals is de oproep tot het indienen van een subsidieaanvraag, voor een specifiek type project en/of voor een (samenwerkings)project over een specifiek onderwerp. De call beschrijft in detail  voor welk type project de uitnodiging tot indienen van een subsidieaanvraag is bedoeld, maar ook wat de beoordelingscriteria en eventuele aanvullende formele vereisten van een aanvraag zijn (naast de standaard formele en administratieve vereisten voor een aanvraag). Dit document is dus zeer belangrijk voor de ontwikkeling van een succesvolle subsidieaanvraag!

Iedere call heeft een openingsdatum en een sluitingsdatum, waartussen de subsidieaanvraag ingediend moet worden. Aanvragen ingediend na de sluitingsdatum van een call zullen nooit in behandeling genomen worden. Een goede planning voor het indieningsproces is dus cruciaal.

 

Participant Portal Horizon2020

Een subsidieaanvraag kan uitsluitend digitaal ingediend worden via de participant portal van Horizon2020. Om een aanvraag in te kunnen dienen moet uw organisatie eerst aangemeld worden in de participant portal. Deze aanmelding bestaat uit de vastlegging van de algemene gegevens van de organisatie, maar ook een controle op het type organisatie en eventuele problemen, zoals een registratie van een faillissement, of een veroordeling voor bijvoorbeeld fraude. Na succesvolle aanmelding wordt een PIC vrijgegeven, waarmee deelgenomen kan worden in iedere aanvraag in het programma Horizon2020. Zie hiervoor de participant portal.

 

Typen deelnemer

Binnen het programma Horizon2020 bestaan ten aanzien van de ontvanger(s) van de subsidie globaal  twee soorten projecten:

I Subsidie gericht op personen, dat wil zeggen individuele onderzoekers;
II Subsidies gericht op organisaties, individueel of meerdere in een samenwerkingsverband.

NB Subsidie zal nooit direct aan een individueel persoon uitgekeerd worden. Voor alle projecten geldt dat de subsidie alleen uitgekeerd kan worden aan een rechtspersoon (legal entity). In het geval van persoonlijke beurzen zal de subsidie altijd via een zogenaamde host organisation moeten verlopen. Deze host organisation moet op het moment van indiening van de subsidieaanvraag reeds bekend zijn en de aanvraag mede indienen. Zie ook financiële spelregels

De formele voorwaarden voor deelname aan Horizon 2020 verschillen per categorie. Deze zullen hieronder nader toegelicht worden.
 

Beurzen voor personen

Subsidies gericht op personen kunnen, afhankelijk van het type project en de call for proposals, op persoonlijke basis aangevraagd worden, of door één of meerdere organisaties, die met de subsidie individuele onderzoekers kunnen aanstellen. Voor het aanvragen van een persoonlijke beurs, of het aanstellen van een onderzoeker door de host organisation, gelden géén beperkingen ten aanzien van de herkomst van de onderzoeker, iedere nationaliteit is mogelijk. Wel gelden er beperkingen ten aanzien van de locatie waar het project uitgevoerd gaat worden, of de locatie(s) waar de onderzoeker heeft gewerkt of gewoond in het verleden (zie ook de mobility rules hieronder). De tekst van de call for proposals geeft hier nadere informatie over.

Daarnaast zijn er (per call) voorwaarden gesteld aan het opleidingsniveau en de werkervaring van de onderzoeker die de subsidie aanvraagt, of de onderzoeker die door de host organisation wordt aangesteld. De EU onderscheidt in dit verband grofweg twee categorieën:

I Early stage researchers, onderzoekers met nul tot vier jaar (voltijds) onderzoekservaring, nog niet in het bezit van een doctoraalstitel;
II Experienced researchers, onderzoekers met een doctoraalstitel en/of minimaal vier jaar (voltijds) onderzoekservaring.

Voor de persoonlijke beurzen geldt dat op het moment van indiening (aantoonbaar) aan deze voorwaarden voldaan moet worden, bij aanstelling door een host organisation is het moment van indiensttreding relevant.
 

Mobility rules

Om de doelstellingen van het programma Horizon2020 te kunnen verwezenlijken is internationale samenwerking en uitwisseling van onderzoekers onontbeerlijk. Voor een groot deel van de call for proposals binnen het Marie Skłodowska-Curie onderdeel binnen Horizon2020 geldt daarom dat de onderzoeker van buiten het land van de host organisation moet komen.

De specifieke voorwaarden hiervoor zijn vastgelegd in de zogenaamde mobility rules. De basisregel binnen de mobility rules is, dat bij persoonlijke beurzen op het moment van het sluiten van de call for proposals en bij subsidies voor host organisations op het moment van de aanstelling, de onderzoeker over de drie direct voorafgaande jaren niet meer dan twaalf maanden in het land van de host organisation werkzaam of student is geweest.

In de call for proposals kunnen echter aanvullende of meer specifieke voorwaarden gesteld worden, bijvoorbeeld ten aanzien van de herkomst van de onderzoeker ten tijden van indiening van de aanvraag (Incoming/outgoing fellows), of ten aanzien van de periode dat de onderzoeker niet werkzaam is geweest als onderzoeker (Reintegration grants), enz. Naast bovenstaande informatie dient daarom altijd de call for proposals nog geraadpleegd te worden.

 

Subsidies voor organisaties

Iedere organisatie kan subsidie aanvragen voor een project in Horizon2020. Een aanvraag dient echter standaard door een samenwerkingsverband van organisaties gedaan te worden.

Ten aanzien van de minimale voorwaarden voor de grootte van het samenwerkingsverband zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Eligibility conditions
Research & innovation action Three legal entities. Each of the three shall be established in a different Member State or associated country. All three legal entities shall be independent of each other.
Innovation action Three legal entities. Each of the three shall be established in a different Member State or associated country. All three legal entities shall be independent of each other
Coordination & support action One legal entity established in a Member State or associated country.
SME instrument One for-profit SME8. Only applications from SMEs established in EU Member States or countries associated to Horizon 2020; No concurrent submission or implementation with another phase 1 or phase 2 project
ERA-NET Cofund Three legal entities. Each of the three shall be established in a different Member State or associated country. All three legal entities shall be independent of each other. Participants in ERA-NET Cofund actions must be research funders: legal entities owning or managing public research and innovation programme
Pre-commercial procurement (PCP) Cofund & Public procurement of Innovative solutions (PPI) Cofund Three legal entities. Each of the three shall be established in a different Member State or associated country. All three legal entities shall be independent of each other. Furthermore, there must be a minimum of two independent legal entities which are public procurers from two different Member States or associated countries. 

 

Rol in het project

Een individuele organisatie kan vanuit verschillende rollen meedoen in een project:

I Host organisation voor één of meerdere onderzoekers (tevens coördinator);
II Coördinator van het project, als enig deelnemer of samen met andere organisaties;
III Deelnemer in het project.

Iedere rol brengt verschillende taken en verantwoordelijkheden met zich mee, waarbij een rol als coördinator uiteraard zwaarder is dan uitsluitend deelnemer in een project.
 

Type organisatie

In sommige projecten kan het van belang zijn hoe de organisatie geclassificeerd kan worden. De EU kent de volgende typen organisaties:

I Research organisation,zoals universiteiten, onderzoeksinstellingen, instituten, ziekenhuizen
II SME’s, het Midden- en Kleinbedrijf
III Non-profit organisations
IV International Interest Organisations
V Nationale en lokale overheden

In de call for proposals kunnen eventuele aanvullende voorwaarden staan ten aanzien van het type organisaties of het type samenwerkingsverband dat kan deelnemen.