Horizon2020 is hét Europese subsidie programma voor Onderzoek en Innovatie in Europa. Horizon2020 is de opvolger van het Zevende Kaderprogramma (KP7) en loopt van 2014 tot en met 2020. De totale omvang van het programma bedraagt ruim 70 miljard Euro. Het programma biedt kansen voor iedere organisatie of ondernemer die actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie in internationaal verband.


Doelstelling Horizon2020

Smart, sustainable and inclusive growth

Horizon 2020 is een belangrijke pijler van de Innovatie-Unie (http://ec.europa.eu/innovation-union), een vlaggenschipinitiatief van de EU in het kader van de Europa 2020-strategie, gericht op het verbeteren van de mondiale concurrentiepositie van Europa. De Europese Unie is wereldleider in tal van technologieën maar krijgt in toenemende mate te maken met concurrentie van traditionele wereldmachten en opkomende economieën. Horizon 2020 zal de economie rechtstreeks stimuleren en stelt onze wetenschappelijke en technologische grondslag en ons industrieel concurrentievermogen voor de toekomst veilig met de belofte van een slimmere en duurzamere samenleving waarbij minder mensen aan de zijlijn staan.


Structuur programma

Horizon 2020 zal de middelen concreet voor drie hoofddoelstellingen inzetten:


Excellent Science

Blijvend versterken van de Europese toppositie op het gebied van wetenschap. Een budget van circa 24 miljard Euro voor top-wetenschap(pers), waaronder de acties van:

 • Het European Research Council (ERC);
 • Marie Sklodowska-Curie;
 • Future and Emerging Technologies (FET);
 • Research Infrastructures.


Industrial Leadership

Het verder versterken van Industrieel Leiderschap van ondernemingen binnen Europa. Een budget van circa 17 miljard Euro voor investeringen in de sleutel-technologieën:

 • Informatie- en Communicatie Technologieën;
 • Nanotechnologie;
 • Geavanceerde Materialen;
 • Biotechnologie:
 • Advanced manufacturing and Processing;
 • Ruimteonderzoek

Daarnaast wordt een deel van het budget gereserveerd voor betere toegang tot (risico) kapitaal voor ondernemingen en specifieke instrumenten ter ondersteuning van het Midden- en Kleinbedrijf (SME Instrument).


Societal Challenges

Tot slot zal circa 31 miljard euro worden besteed aan de aanpak van belangrijke vraagstukken die door alle Europeanen worden gedeeld, verdeeld over zeven hoofdthema´s:

 • Gezondheidszorg, demografische veranderingen en welzijn;
 • Voedselzekerheid, duurzame landbouw, marien en maritiem onderzoek en de bio-economie;
 • Veilige, schone en efficiënte energie;
 • Slim, groen en geïntegreerd vervoer;
 • Klimaatverandering, efficiënt gebruik van hulpbronnen en grondstoffen;
 • Inclusieve, innovatieve en reflectieve samenlevingen;
 • Veilige samenlevingen, beschermen van vrijheid en veiligheid van Europa en haar burgers.


SME Instrument

Speciaal voor MKB ondernemingen is een nieuw instrument aan het programma toegevoegd: het SME instrument. Het SME Instrument is een aparte subsidie regeling binnen het programma voor MKB-bedrijven die een specifieke zelf ontwikkelde technologie op de markt willen brengen. Het SME instrument van Horizon 2020 is bedoeld voor bedrijven met de ambitie om te groeien. Het gaat hierbij om internationaal georiënteerde, innovatieve bedrijven. Het instrument ondersteunt de ontwikkeling van innovatieve oplossingen en het verkennen van nieuwe markten.

Uit onderzoek is gebleken dat veel interessante technologieën en  nieuwe producten de markt niet bereiken als gevolg van een tekort aan geld, maar ook voor een belangrijk deel een tekort aan (proces)kennis en zakelijk inzicht bij de MKB bedrijven. Het SME instrument probeert meer innovatieve technologieën en producten daadwerkelijk op de markt te krijgen.

Het SME instrument is opgedeeld in drie fases, welke individueel, maar ook alle drie volgtijdig doorlopen kunnen worden door een MKB bedrijf:
* Fase 1: Schrijven bussinessplan
* Fase 2: Voorbereiden marktintroductie
* Fase 3: Marktintroductie

Daarnaast is voor ontvangers van subsidie in het kader van het SME instrument aanvullende ondersteuning en coaching beschikbaar.

Fase 1 en fase 2 zijn subsidies, fase 3 is een financieringsinstrument (leningen). Zie verder het onderdeel SME Instrument .

Call for proposals

Om de doelstellingen van het programma te bereiken is het budget enerzijds opgeknipt in budgetten per jaar, anderzijds in budgetten per onderwerp of type project. Voor het budget binnen een bepaald jaar enerzijds en thema of type project anderzijds wordt een zogenaamde call for proposals uitgeschreven. Deze call for proposals is de oproep tot het indienen van een subsidieaanvraag, voor een specifiek type project en/of voor een (samenwerkings)project over een specifiek onderwerp. De call beschrijft in detail  voor welk type project de uitnodiging tot indienen van een subsidieaanvraag is bedoeld, maar ook wat de beoordelingscriteria en eventuele aanvullende formele vereisten van een aanvraag zijn (naast de standaard formele voorwaarden voor deelname). Dit document is dus zeer belangrijk voor de ontwikkeling van een succesvolle subsidieaanvraag! Via de startpagina van deze site kan altijd snel naar de openstaande calls worden genavigeerd.